Kategóriák
Házhozszállítás

Termék részletek


Mild antibakteriális folyékony szappan (utántöltős) 1000ml

Mild antibakteriális folyékony szappan (utántöltős) 1000ml

A kép csak illusztráció !!!

 • 1. Szakasz: A veszély azonosítása:

   1.1.Az anyag vagy  keverék besorolása :

  A  1223/2009 EK  rendelet  szerint:

  Kozmetikumokra nem vonatkozik a CLP rendelet. Így BT adalap sem lehet előírás.

  A termék sem az 1999/45/EK irányelv  sem  az 1272/2008/EK rendelet  alapján  nem

  sorolható veszélyességi osztályba.

  A kozmetikai termék az előírásoknak megfelelően Termékinformációs 

  Dokumentációval rendelkezik.

  A kozmetikumok esetében a CPNP regisztáció kötelező.

  CPNP referenciaazonosító:1368333

  Első bejelentés dátuma:2013.07.09.

  Nincs figyelmeztető H mondat.

  Nincs óvintézkedére vonatkozó P mondat.

   

   1.2.Címkézési  elemek:

  A 1223/2009 /EK rendelet  szerint 

  Ingredients: Aqua,  Sodium Laureth Sulfate, Sodium chloride, Cocamidopropyl Betaine,    

  Glycerin, Cocamide DEA, Glycol Distearate and Laureth-4, Propylene Glycol, Parfum,  

  Limonene, Hexyl Cinnamal, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone,Triclosan, Lactic Acid, C.I.42090.

  Kiszerelési egység: 0,5L, 1L, 5L

   

   1.3.  Egyéb veszélyek: Nem értelmezhető.

   

  2. Szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

   2.1. Anyagok: nem alkalmazható

   2.2. Keverékek: veszélyes összetevők

  Megnevezés

  Konc.

  CAS/

  EINECS

  1272/2008/EK rendelet/CLP  szerint

   

   

   

                       Veszély

  H mondatok

  piktogram

  kategória

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Egyéb összetevők: nincs.

   

  3. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések:

   3.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

   

  Általános információ: Nem kívánt hatás esetén forduljon orvoshoz.

  Belélegezve: Nem értelmezhető.

  Bőrrel érintkezve: A bőrre került anyagot le kell mosni.

  Szembe kerülve: A szemet bő vízzel ki  kell  mosni.Panaszok esetén szemorvoshoz  kell fordulni.

  Lenyelés esetén: Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén  orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni.

   

   3.2. A legfontosabb -akut és késleltetett – tünetek és hatások

  Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 3. pont) és/vagy a 10. pontban található.

   

   3.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése.

  Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert.

   

  4. Szakasz: Tűzoltási intézkedések:

   4.1.Oltóanyag: Nem tűzveszélyes termék. A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag, tűzoltókészülék használható.

   

   4.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez származó különleges veszélyek: Nem ismeretes.

   

   4.3.Tűzoltóknak  szóló javaslat: Az egyéb égő anyagoknak megfelelően. Egyéni  védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és  ártalmatlanítani.

   

  5.  Szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén:

   5.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését.

   5.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni   tilos!

   5.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben  tárolni.

   5.4. Hivatkozás más szakaszokra:

  Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó

  információk a 7. és a 12. szakaszban találhatók.

   

  6. Szakasz: Kezelés és tárolás:

   

   6.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Kerüljük a szemmel, való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad.

   

   6.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Csak eredeti  csomagolásban.

   

   6.3.Meghatározott végfelhasználás: Kézek tisztítására alkalmas folyékony szappan.

   

  7. Szakasz: Az  expozíció elleni védekezés/egyéni védelem:

   

   7.1. Ellenőrzési paraméterek

  Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel 

  Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott.

   

   7.2. Az expozíció elleni védekezés

  Személyi védőfelszerelések: Nincs különösebb előírás.

  Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön.

  Testvédelem: A  bőrre  került  anyagot vízzel le kell mosni.

  Légzésvédelem: Normál  felhasználás esetén nem szükséges.

  Kézvédelem: Szobahőmérsékletű vízzel ajánlott a kézmosás. Gyakori, meleg vízzel történő kézmosás a bőrt szárítja.

   

  8. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

   

   8.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

  Külső jellemzők: kék

  Illat: enyhe virágos illat

  Szagküszöb érték: nincs adat

  pH /1%-os oldat/: semleges  ~7

  Olvadáspont/ Fagyáspont: nincs adat

  Kezdeti forráspont: nincs adat

  Lobbanáspont: nem értelmezhető

  Párolgási  sebesség: nincs adat

  Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

  Gyulladási határ: nem gyullad

  Gőznyomás: nincs adat

  Relatív sűrűség: Kb. 1

  Oldékonyság: vízben korlátlanul elegyedik

  Megoszlási hányados: nincs adat

  Bomlási hőmérséklet: nincs adat

  Viszkozitás: nincs adat

  Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem robbanásveszélyes

  Oxidáló tulajdonságok: nem  oxidáló

   

   8.2. Egyéb információk: nincs

   

  9. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség

   9.1.Reakciókészség: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs.

   9.2.Kémiai stabilitás: Normál felhasználási körülmények között, lejárati időn belül stabil, nem bomlik.

   9.3.A veszélyes reakciók lehetősége: Nem ismeretesek.

   9.4.Kerülendő körülmények: Előírás szerinti használat esetén nem bomlik.

   9.5. Nem összeférhető anyagok: Előírás szerinti használat esetén nem áll fenn veszély.

   9.6. Veszélyes  bomlás- termékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.

   

  10. Szakasz:  Toxikológiai adatok

   10.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

  A  termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó  adatok  alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra.

   

  Lenyelve: Esetleg  enyhe irritációt  okozhat.

  Bőrre kerülve: Ép bőrfelületen alkalmazva nincs  hatása.

  Szembe kerülve: Enyhe  irritatív hatású lehet. Többszöri szemöblítés szükséges.

  LD 50: /Patkányokon,  szájon  át/ több,  mint  5 000mg/kg.

  Egyéb hatások: Nem ismert.

   

  11. Szakasz: Ökológiai adatok:

   

   11.1. Toxicitás: nincs  adat.

   11.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább  90 %-ban lebomlik. A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik.

   11.3. Bioakkumulációs képesség: Nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben.

   11.4. A talajban való mobilitás: Nincs adat, de vizes oldatként mobilnak tekinthető.

   11.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A keverékben használt anyagok nem PBT és nem vPvB anyagok.

   11.6. Egyéb káros hatás: Nem ismert. Hígítatlan  állapotban, illetve nagyobb mennyiségben ne kerüljön a  környezetbe. A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat.

  További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni.

   

  12. Szakasz: Ártalamtlanítási szempontok

  A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi  irányelvben foglaltak az irányadók.

   12.1.Hulladékkezelési módszerek: Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni.

  Hulladék  kulcs: EWC  kód 20 01 30  mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

  Veszélyes hulladék   A szállító jelenlegi ismeretei szerint a termék a 91/689/EK irányelv szerint nem számít veszélyes hulladéknak.

   

  13. Szakasz: Szállításra vonatkozó előírások:

   

  Általános  információk: a RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru.

  Csak jól záródó edényben szabad szállítani.

   13.1. UN-szám: Nem alkalmazható.

   13.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható.

   13.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható.

   13.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.

   13.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag.

   13.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 

   13.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve.

   

   

  14. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk:

   

   14.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és  környezetevédelmi előírások/jogszabályok

   

  A Mild folyékony szappan antibakteriális hatóanyag tartalommal biztonsági értékelése

  A Mild folyékony szappan antibakteriális hatóanyag tartalommal a Satina Gold Kozmetikai Kft   gyártmánya.

  A termék előállítása, raktározása a Monolit Trade Kft tulajdonában lévő telephelyen történik, melynek  egy részét bérli a Satina Gold Kozmetikai Kft.  

  A gyártáshoz felhasznált anyagok az adatlapok és a specifikációk szerint teljesítik a kozmetikai  alapanyagokra vonatkozó minőségi kritériumokat, nincsenek az 1223/2009 EK rendelet  mellékletében  felsorolt „Kozmetikai termékek gyártásához fel nem használható anyagok, vegyületek” listáján.

  A készítmény összetevői a csomagoláson az Ingredients kifejezést követően az előírásos módon  csökkenő sorrendben vannak feltüntetve.

  A felhasznált illatanyag a  „Kozmetikai termékekben csak a megadott határértéken belül, az előírt  feltételek betartása mellett  felhasználható anyagok” listáján szereplő allergén komponensek  közül  kettőt tartalmaz olyan mértékben, hogy azokat a termék  címkéjén a 40/2001.(XI.23.) EüM  rendelet  szerint fel  kell tüntetni. Ezek szerepelnek az összetevők között.

  A termék színezéket tartalmaz. Ezen festék szerepel a kozmetikumokban engedélyezettek között.

  A készítményhez felhasznált antibakteriális hatású anyag, a Lactic Acid megfelelő, szerepel az ECHA biocid hatású hatóanyagok listáján. Ilyen termékek gyártásához felhasználható és engedélyezett.  Azonban ez nem jelenti azt, hogy maga a termék biocid engedéllyel rendelkezne.

  Nanoanyag formájában jelenlévő összetevőt, UV szűrőanyagot ez az antibakteriális hatóanyagtartalmú   Mild folyékony szappan nem tartalmaz.

  Figyelemmel az 1223/2009 EK kozmetikai rendelet 19. cikk  1. bekezdésének d. pontjában foglaltakra a termék összetétele különleges óvintézkedések feltüntetését a rendelet mellékleteiben felsorolt anyagok  tekin- tetében a címkén nem teszi szükségessé.

  A csomagolás idején fennálló névleges tartalom, valamint a lejárati idő az előírásos formában található a csomagoláson.

  A berendezések alkalmasak a termék biztonságos előállításához. A megfelelő mikrobiológiai tisztaságra a termékekkel kapcsolatban előírt vizsgálatok elvégzése ad információt.

  A termék kiszerelése, alakja, illata, külső megjelenése a célnak megfelel, nem téveszthető össze  élelmiszerrel, nem veszélyezteti a fogyasztók egészségét. 

  A készítmény funkciója a fogyasztó számára egyértelmű, megtévesztő állításokat a címke nem tartalmaz.

  A termékkel állatokon kísérleteket nem végeztek.

  A többszörösen módosított 40/2001 (XI.23 EüM  rendelet és az Európai Unió 76/768/EGK irányelv,  valamint az 1223/2009/EK rendelet előírásai alapján, figyelembevéve az összetevők általános  toxikológiai hatását, vegyi összetételét, valamint az alkalmazási területet (elsősorban kéz, de akár az  egész test),  ill.  a várható felhasználókat megállapítható, hogy a Satina Gold Kozmetikai Kft által  gyártott és forgalmazott.

   

  Mild folyékony szappan antibakteriális hatóanyag tartalommal:

  a szokásos módon használva vélelmezhetően nem kívánt mellékhatásokat nem vált  ki, az emberi egészségre biztonságos.

   

  15. Szakasz:  Egyéb információk:

  A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a kozmetikai termék rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

 • Cikkszám
  05300241
Webáruház készítés