Kategóriák
Házhozszállítás

Termék részletek


Mild alkoholos kéztiszító gél 200ml

Mild alkoholos kéztiszító gél 200ml
Főkategória >• Fertőtlenítők és antibakteriális termékek
2 354 Ft + ÁFA (2 990 Ft)

A kép csak illusztráció !!!

 • 1. Szakasz: A veszély azonosítása

   1.1.Az anyag vagy keverék besorolása:

  A  1223/2009 EK rendelet szerint

  A kozmetikai termék az előírásoknak megfelelően Termékinformációs 

  Dokumentációval is rendelkezik.

  A kozmetikumok esetében a CPNP regisztáció kötelező.

  CPNP referenciaazonosító:3299094

  A 1272/2008 /EK rendelet szerint 

  Eye Irrit.2 Súlyos szemirritáció 2.kategória

  Flam. Liqu.2 Gyúlékony folyadék 2.kategória

   1.2.Címkézési elemek:

  A 1272/2008 /EK rendelet  szerint

  H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

  H319 Súlyos szemirritációt okoz.

  Óvintézkedésre vonatkozó P mondat:

  Megelőzés:

  P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

  P210  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

  P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.

  P280  Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.  

  Elhárító intézkedés:

  P305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

  P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

  P270 A termék használata közben tilos enni, inni, vagy dohányozni.

  P370+P378 Tűz esetén: oltásra CO2, hab, por használandó.

  P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

  P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.

  P242 Szikramentes eszközök használandók.

  P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

  P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

  P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

  Elhelyezés hulladékként:

  P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a helyi  előírásoknak megfelelően.

  A 1223/2009 /EK rendelet  szerint 

  Ingredients: Alcohol, Aqua, Isopropyl Alcohol, Triethanolamine, Carbomer, Glycerin, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Hexyl Cinnamal,Geraniol, Linalool, Citronellol.

  Kiszerelési egység: 50ml, 100ml, 125ml, 200ml, 250ml, 500ml,1000ml, 5000ml.

  Egyéb veszélyek: Nem ismert.

   

  2. Szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok:

   2.1. Anyagok: nem alkalmazható

   2.2. Keverékek: veszélyes összetevők

   

  Megnevezés Konc.

  CAS/

  EINECS
  1272/2008/EK rendelet/CLP  szerint
  Veszély H mondatok
  piktogram kategória
  Etanol >50%

  64-17-5

  200-578-6

  GHS02

  Flam.Liqu.2.

  H225
  Izopropilalkohol 5-15%

  67-63-0

  200-661-7

  GHS02

  GHS07

  Flam. Liq. 2

  Eye  Irrit. 2

  STOT SE 3

  H225

  H319

  H336

  Propylene Glycol

  57-55-6

  200-338-0

  - - -
  Carbomer <1%

  9007-20-9/

  9003-01-4

  - - -
  Triethanolamine <1%

  102-71-6

  203-049-8

  - - -
  Glycerin <1%

  56-81-5

  200-289-5
  - - -

  PEG-40 Hydrogenated

  castor oil
  <1%

  61788-85-0

  - - -

  Egyéb  összetevők: víz, parfum.

  Illat allergének: Hexyl Cinnamal,Geraniol, Linalool, Citronellol.

  3. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

   3.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

  Általános információ: Nem kívánt hatás esetén forduljon orvoshoz.

  Belélegezve: Nem értelmezhető.

  Bőrrel érintkezve: A bőrre került anyagot elpárolgásig dörzsölje.

  Szembe kerülve: A szemet bő vízzel ki kell mosni.Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.

  Lenyelés esetén: Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni.

   3.2. A legfontosabb -akut és késleltetett – tünetek és hatások: 

  Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 3. pont) és/vagy a 12. pontban található.

   3.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése.

  Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert.

  4. Szakasz: Tűzoltási intézkedések

   4.1.Oltóanyag: Tűzveszélyes termék. A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével CO2, hab, por használandó oltóanyag.

   4.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuó különleges  veszélyek: Nem  ismeretes.

   4.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: Az egyéb égő anyagoknak megfelelően. Egyéni  védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és  ártalmatlanítani.

  5.  Szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

   5.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését. Csak ép bőrfelületen alkalmazható.

   5.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket  élővízbe, talajba, csatornába önteni   tilos!

   5.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel  kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni.

   5.4. Hivatkozás más szakaszokra:

  Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó

  információk a 7. és a 12. szakaszban találhatók.

  6. Szakasz: Kezelés és tárolás

   6.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Kerüljük a szemmel, való érintkezést. Használata  közben  enni,  inni,  dohányozni nem szabad.

   6.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 

  Csak eredeti jól záródó csomagolásban. Tárolás: Jól szellőző, száraz, hűvös, napfénytől védett,nyílt lángtól, szikrától és más egyéb gyújtóforrástól mentes helyen tartandó.

  Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol fagymentes helyen tárolandó/tartandó.

   6.3.Meghatározott végfelhasználás: Kezek tisztítására alkalmas magas alkohol tartalmú gél. Víz használat nélüli alkalmazás javasolt.

  7. Szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

   7.1. Ellenőrzési paraméterek: 

  A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott.

  A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett  határértékei a 25/2000(IX.30.)EüM-SzCsM rendelet szerint: Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel

  Ethanol: ÁK:1900 mg/m³ CK:7600 mg/m³

  Isopropyl Alcohol ÁK:500 mg/m³  CK:2000 mg/m³

  Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott.

   7.2. Az expozíció elleni védekezés

  Személyi védőfelszerelések: Nincs különösebb előírás.

  Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. /Védőszemüveg ajánlott pl.EN166/.

  Testvédelem: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel alaposan le kell mosni.

  Légzésvédelem: Normál  felhasználás esetén nem szükséges.

  Kézvédelem: Magas alkohol tartalma miatt a bőrt szárítja. Bőrápolás szükséges. Sérült bőrfelületen nem alkalmazható.

  8. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

   8.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

  Külső  jellemzők: áttetsző gél

  Illat: erős alkoholos illat

  Szagküszöb érték: nincs adat

  pH:  /1%-os oldat/ ~7

  Olvadáspont/ Fagyáspont: nincs adat

  Kezdeti forráspont: nincs adat

  Lobbanáspont: nincs adat

  Párolgási  sebesség: nincs adat

  Tűzveszélyesség: tűzveszélyes

  Gyulladási határ: nincs adat

  Gőznyomás: nincs adat

  Relatív  sűrűség: ~ 0,85 g/cm3

  Oldékonyság: vízzel korlátlanul elegyedik

  Megoszlási  hányados: nincs adat

  Bomlási  hőmérséklet: nincs adat

  Viszkozitás: nincs adat

  Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem robbanásveszélyes

  Oxidáló  tulajdonságok: nem oxidáló

   8.2. Egyéb információk: nincs

   

  9. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség

   9.1.Reakciókészség: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs.

   9.2.Kémiai stabilitás: Normál felhasználási körülmények között, lejárati időn belül stabil, nem bomlik.

   9.3.A veszélyes reakciók lehetősége: Nem ismeretesek.

   9.4.Kerülendő körülmények: Hő, gyújtóforrás, szikra, láng, direkt napfény. Savak, oxidáló és redukálószerek.

   9.5. Nem összeférhető anyagok: Előírás szerinti használat esetén nem áll fenn veszély. Más szerekkel nem keverhető.

   9.6. Veszélyes  bomlás- termékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.

  10. Szakasz:  Toxikológiai adatok

   10.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

  A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes  komponensekre vonatkozó  adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra.

   a,akut toxicitás;

  Lenyelve: Lenyelve száj-, nyelőcső-, gyomor- és bélnyálkahártya irritáció alakulhat ki, felmaródást  okozhat.

   b,bőrkorrózió/bőrirritáció; Alkohol tartalma miatt erőteljesen szárító hatású.

   c,súlyos szemkárosodás/szemirritáció; Súlyos szemirritációt okozhat.

   d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; Irritatív hatású lehet a légző rendszerben, köhögtető.

   e,csírasejt-mutagenitás; Nem ismert./Nincs adat.

   f,rákkeltő hatás; Nem ismert./Nincs adat.

   g,reprodukciós toxicitás; Nem ismert./Nincs adat.

   h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); Nem ismert./ Nincs adat.

   i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); Nem ismert./ Nincs adat.

   j,aspirációs veszély; Nem ismert./ Nincs adat.

  11. Szakasz: Ökológiai adatok

   11.1. Toxicitás: nincs adat.

   11.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az  EU  előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. A terméket és csomagolóanyagát élővízbe, talajba,  közcsatornába ne engedjük.

   11.3. Bioakkumulációs képesség:  nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben.

   11.4. A talajban való mobilitás:  nincs adat,  de vizes oldatként mobilnak tekinthető.

   11.5.A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: a keverékben használt anyagok nem PBT és nem vPvB anyagok.

   11.6. Egyéb káros hatás: nem ismert. Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségben ne kerüljön a  környezetbe. A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat.

  További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni.

   

  12. Szakasz: Ártalamtlanítási szempontok

  A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges.

   12.1.Hulladékkezelési  módszerek: Csomagolóanyagát  kiürítve,  kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni.

  EWC 15 01 02 műanyag csomagolási hulladék. 

  A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységét a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza.

  Hulladék  kulcs: EWC  kód 07 06 99 zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek, és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék – nem veszélyes.

  13. Szakasz: Szállításra vonatkozó előírások

  Általános információk:

  Csak jól záródó csomagolásban szabad szállítani.

   13.1. UN-szám: UN 1993

   13.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Gyúlékony folyékony anyag,m.n.n. (etil-alkohol, izopropil-alkohol)

   13.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 

  Osztályozási kód: F1

  Bárca: 3

  LQ kód: LQ4

  EQ kód: E2

  Szállítási kategória:2

  Alagútkorlátozási kód: D/E

   13.4. Csomagolási csoport: II.

   13.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag.

   13.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait.

   13.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve.

  14. Szakasz:  Szabályozással kapcsolatos információk

   14.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel  kapcsolatos biztonsági, egészségügyi  és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok

  Érvényes jogszabályok: 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről

                                         1907/2006/EK rendelet

                                         1272/2008 EK rendelet

                                          2015/830 EU rendelet 

                                          2016/918 EU rendelet    

  Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai

  Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított,1993. évi XCIII. törv. a munkavédelemrő

  Tűzvédelem: 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi

  Szabályzatról az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és  a  tűzoltóságról;

  Hulladék: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 2012.évi CLXXXV. törvény a hulladékról 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

  Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosítása

  Vonatkozó közösségi joganyagok: 

  REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK,   

  453/2010/EK, 830/2015EK, 2016/918 EU rend.);

  DSD és DPD irányelv: 67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai

  CLP  rendelet: 1272/2008 EK rendelet  és  módosításai

   14.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban nem készült.

  15. Szakasz: Egyéb információk

  A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a kozmetikai termék rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani.

  Veszélyességi  osztályok  rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély)

  Eye Irrit.2 Súlyos szemirritáció 2.kategória

  Flam. Liqu.2 Gyúlékony folyadék 2.kategória

  STOT SE3 Célszervi toxicitás 3.kategória

 • Cikkszám
  05300243
Webáruház készítés